REGULAMIN PROMOCJI

I.  Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem promocji „Obsesja instalowania” zwanej dalej sprzedażą promocyjną jest firma Pawbol S.A. z siedzibą w Andrychowie przy ulicy Batorego 37a, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Krakowie-Śródmieściu, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000221812, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 551-23-84-957, zwana dalej Organizatorem.

1.2 Promocja trwa od 05.09.2023-30.09.2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

1.3 Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4 Promocja ma na celu promowanie produktów firmy Pawbol.

II.  Zgłoszenie udziału w promocji

2.1 Uczestnikiem promocji może być Hurtownia będąca klientem Organizatora, dokonująca transakcji, o których mowa w punkcie 3.3

2.2 Promocja nie dotyczy Hurtowni, które maja ustalone indywidualne warunki handlowe, chyba, że Organizator zadecyduje inaczej.

2.3 Promocja łączy się z obowiązującymi rabatami podstawowymi.

2.4 Udział w Promocji i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.

III.  Zasady promocji i przyznania nagród

3.1 Promocja dotyczy kanałów kablowych i przegród CZ1 Pawbol – wyszczególnione poniżej

·         K.1510 , K.1510JBR ,  K.1510CBR
·         K.1715 , K.1715JBR , K.1715CBR
·         K.2018 , K.2018JBR , K.2018CBR
·         K.2515 , K.2515JBR , K.2515CBR
·         K.3215 , K.3215JBR, K.3215CBR
·         K.3230 , K.3230 JBR , K.3230CBR
·         K.4025 , K.4025JBR , K.4025CBR
·         K.4040 , K.4040JBR , K.4040CBR
·         K.5018
·         K. 6040
·         K. 9060
·         K.11060
·         K.13060

·         K.4000

·         K.6000

3.2 Promocja nie łączy się z innymi promocjami realizowanymi przez Organizatora.

3.3 Uczestnicy Promocji, którzy dokonają jednorazowego zakupu produktów promocyjnych za minimum 3000 zł netto, otrzymają voucher na zakupy w sklepie internetowym OBSESSIVE ( www.obsessive.com ) lub 5% dodatkowego rabatu na zakup kanałów kablowych.

3.4 Produkt niewadliwy, otrzymany w ramach promocji, po odebraniu voucheru nie podlega zwrotowi ani wymianie.

3.5 Na wniosek Uczestnika Promocji Organizator może zezwolić na wybór nagrody  innej, niż zawarta w ulotce promocyjnej, wybranej za obopólną zgodą stron i przy ustaleniu indywidualnego progu dla danego Uczestnika i przy danej wartości Nagrody.

3.6 W przypadku nie odebrania przez Uczestnika voucheru, voucher przepada i pozostaje własnością Organizatora.

3.7 Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania voucheru na osoby trzecie.

3.8 Vouchery nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.

3.9 Vouchery objęte niniejszą Promocją będą wydane po otrzymaniu zgody na udział w promocji „Obsesja instalowana” , po otrzymaniu voucheru konieczne będzie wypełnienie protokołu odbioru nagrody.

3.10 Wartość voucheru zostanie wliczona w koszty wytworzenia produktów objętych Promocją (tzn. są po stronie Organizatora).

IV. Postanowienia końcowe

4.1 Regulamin jest dostępny na stronie internetowej( www.pawbol.pl/promocje.htm), w siedzibie   Organizatora oraz u Regionalnych Kierowników Sprzedaży.

4.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji.

4.3 Zasady przeprowadzania promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno – reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

4.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych bądź cudzych danych.

4.5 Kupujący biorąc udział w Promocji w pełni akceptuje niniejszy Regulamin.

4.6 Maksymalny termin realizacji zamówień objętych promocją wynosi 14 dni