W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma PAWBOL Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektów B Projekty celowe MŚP obejmujące prace B+R wraz z wdrożeniem.

Cele projektu

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych prowadzących do wdrożenia innowacji procesowej w firmie Pawbol Sp. z o.o.

Cele szczegółowe projektu obejmują:

  • przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących nowego produktu w okresie marzec 2019 – luty 2021
  • wdrożenie do produkcji innowacji procesowej w postaci innowacyjnej linii montażowej osprzętu siłowego – planowany rok wdrożenia – 2021.

Długofalowo realizacja projektu przyczyni się do podniesienia pozycji konkurencyjnej Wnioskodawcy poprzez:

  • Zwiększenie poziomu produkcji i sprzedaży, poprzez zwiększenie wydajności procesów montażu osprzętu siłowego,
  • Zapewnienie optymalnego procesu montażowego w dziale osprzętu siłowego, opartego o możliwie najwyższy poziom automatyzacji
  • Stworzenie warunków technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku,
  • Podniesienie innowacyjności procesów produkcyjnych w firmie,
  • Zwiększenie eksportu na rynki zagraniczne,
  • Pozyskanie nowych rynków zbytu,
  • Zwiększenie poziomu sprzedaży oraz obrotów przedsiębiorstwa

Planowane efekty

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych mających na celu opracowanie i wdrożenie innowacji procesowej w firmie PAWBOL w zakresie montażu produkowanego osprzętu siłowego. Proces montażu charakteryzuje się koniecznością wykonywania bardzo wielu czynności, które w chwili obecnej wykonywane są przede wszystkim ręcznie i w dużym rozproszeniu. Innowacja procesowa obejmować będzie opracowanie linii montażowej, w której większość czynności montażowych będzie wykonywana automatycznie lub półautomatycznie, co znacznie podniesie wydajność i efektywność procesu produkcyjnego tych produktówświetlnym zapewni najwyższy możliwy do osiągnięcia stopień jakości oświetlenia, bezpieczeństwa i trwałości opraw oraz ich efektywności energetycznej. Wdrożenie planowanej innowacji produktowej pozwoli firmie Pawbol na znaczące podniesienie swojej pozycji konkurencyjnej na rynku.

Wartość projektu: 1 615 782,05 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 732 048,53 PLN