Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Pawbol S.A. z siedzibą w Andrychowie, ul. Batorego 37 A , wpisany do KRS 0001014030, NIP: 551-23-84-957 oraz REGON: 356891977

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Mogą się Państwo skontaktować z Administratorem pod numerem telefonu 338759506 lub pisząc na: firma@pawbol.pl

4. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:

 • 1. W celu realizacji przepisów prawa,
 • 2. W celu przedstawienia oferty, nawiązania, ukształtowania treści, realizacji i rozliczenia umowy,
 • 3. Na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Administratora.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie:

 • 1. 4 punkt 1 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem;
 • 2. 4 punkt 2 jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy;
 • 3. 4 punkt 3 umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora albo występuje świadoma zgoda użytkownika systemu.

6. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być także udostępnione:

 • 1. Odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • 2. Innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 • 3. Podwykonawcom

7. Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

8. Usługobiorca w miejscach przeznaczonych do podawania danych wyraża świadomą i dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych, wskazanych powyżej, na potrzeby działań Administratora określonych powyżej.

9. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

 • 1. imion i nazwisk,
 • 2. adresów zamieszkania,
 • 3. adresów korespondencyjnych,
 • 4. miejsc zatrudnienia,
 • 5. adresów e-mail,
 • 6. telefonów,

10. W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z osobą, której dane dotyczą, Administrator może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

11. Administrator wyróżnia i oznacza spośród danych, o których mowa powyżej, jako dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi. Administrator może odmówić świadczenia usługi z powodu nieudostępnienia danych, gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne.

12. Administrator może przetwarzać, za zgodą osoby, której dane dotyczą i dla celów określonych w punkcie 10, inne dane, które nie są niezbędne do świadczenia usługi.
13. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo

 • 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 • 2. uzupełnienia oraz aktualizacji treści danych,
 • 3. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
 • 4. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 • 5. wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • 6. do przenoszenia swoich danych.

14. W celu realizacji 13 punktu należy skontaktować się z Administratorem, w tym w sposób podany w punkcie 3.

15. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody (cel marketingowy) , lub w razie umowy do czasu jej zakończenia i upływu okresu gwarancji lub rękojmi (o ile dotyczy) jeśli inne przepisy nie będą nakazywać ich dalej przetwarzać (w tym dotyczące prowadzenia ksiąg handlowych czy przechowywania dokumentacji pracowniczej).

16. Po zakończeniu współpracy Administrator, na zasadach określonych powyżej może przetwarzać tylko te spośród danych, które są:

 • 1. Niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
 • 2. Niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, za zgodą osoby, której dane dotyczą,
 • 3. Dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Kliknij – pobierz PBDO_Zal 10 – Zgłoszenie realizacji praw z zakresu Danych Osobowych