Informacja dla Klientów firmy Pawbol S.A. dotycząca stawek kosztów gospodarowania odpadami (KGO), stanowiących składnik ceny sprzętu, będącego w ofercie handlowej, przeznaczonego dla gospodarstw domowych, wyliczonych na podstawie masy urządzeń wprowadzonych do sprzedaży.

Podstawa:

Ustawa z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688).
Firma Pawbol Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) pod numerem E0007897WBW,oraz posiada zawartą Umowę z Organizacją Odzysku AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego S.A. w Warszawie oraz AURAEKO Baterpak Organizacja Odzysku Opakowań S.A., która przejęła od spółki obowiązki, wynikające z cytowanej powyżej ustawy.

Koszty gospodarowania odpadami obejmują koszty zbierania, przetwarzania, recyklingu, albo innego niż recykling procesu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Stawki jednostkowego KGO sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie będą umieszczane w fakturach VAT, lecz zawarte są w załączniku do niniejszego pisma i będą na bieżąco aktualizowane, stosownie do zmian w ofercie handlowej. Zawsze aktualny wykaz będzie publikowany m.in. w serwisie internetowym pod adresem www.pawbol.pl/kgo.

(Pobierz aktualny wykaz stawek KGO dla produktów z oferty Pawbol S.A.) – wersja do wydruku