Zarząd spółki Pawbol S.A. w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na podstawie art. 402 § 3 k.s.h., czyli za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, niniejszym poniżej informuje o treści zawiadomienia przesłanego do akcjonariuszy:

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Spółki Pawbol S.A. z siedzibą w Andrychowie

Zarząd spółki Pawbol spółka akcyjna z siedzibą w Andrychowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 k.s.h. w zw. z art. 399 § 1 k.s.h., art. 402 § 3 k.s.h. oraz § 15 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Marek Hrymak, Daniel Kupryjańczyk s.c. w Warszawie pod adresem ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej sprawującym swoje funkcje w okresie od 31.01.2023 r. do 29.05.2023 r.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.