Andrychów, 29 maja 2024 r.

Zarząd spółki Pawbol S.A. w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na podstawie art. 402 § 3 k.s.h., czyli za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, niniejszym poniżej informuje o treści zawiadomienia przesłanego do akcjonariuszy:

 

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Pawbol S.A. z siedzibą w Andrychowie

Zarząd spółki Pawbol spółka akcyjna z siedzibą w Andrychowie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 k.s.h. w zw. z art. 399 § 1 k.s.h., art. 402 § 3 k.s.h. oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 czerwca 2024 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej Mikołaja Borkowskiego w Poznaniu pod adresem ul. Młyńska 4/7, 61-729 Poznań, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  1. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
  2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
  3. sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia umów z Prezesem Zarządu Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej, przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Proponowane zmiany Statutu Spółki:

Stosownie do przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje dotychczasową oraz projektowaną treść postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie, tj. § 2 Statutu Spółki, mającego obecnie treść: „Siedzibą spółki jest miejscowość Andrychów” poprzez nadanie mu nowej następującej treści: „Siedzibą spółki jest miejscowość Zator”.